algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Studio Picaflor

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 • Opdrachtnemer: Studio Picaflor
 • Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie de opdrachtnemer een overeenkomst tot het leveren van een of meerdere diensten sluit
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening gesloten tussen bovengenoemde partijen

2 Toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Studio Picaflor gesloten overeenkomsten. Ook andere verrichtte diensten en handelingen van Studio Picaflor vallen onder deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan diensten derden dienen te worden ingehuurd.

2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen. Als opdrachtgever van deze Algemene Voorwaarden wenst af te wijken heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Studio Picaflor en opdrachtgever zullen daarna in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen. Hierbij worden het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel als mogelijk in acht genomen.

3 Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Studio Picaflor gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Studio Picaflor is pas aan de offertes gebonden als de aanvaarding binnen 30 dagen per e-mail wordt bevestigd.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.

3.4 Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte aangebodene is Studio Picaflor daar niet automatisch aan gebonden. Studio Picaflor en opdrachtgever zullen in overleg treden om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Lukt dit niet dan vervalt de gedane offerte in zijn geheel.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Picaflor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Studio Picaflor zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren

4.2 Als het voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is heeft opdrachtnemer het recht derden in te schakelen.

4.3 De opdrachtgever zorgt er voor dat alle benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als dit niet gebeurd heeft Studio Picaflor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel extra kosten naar redelijkheid in rekening te brengen.

4.4 Studio Picaflor is niet aansprakelijk voor schade als zij is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Uitzondering hierop is als Studio Picaflor deze onjuistheid of onvolledigheid had moeten te weten.

4.5 Indien is afgesproken dat de overeenkomst in delen zal worden uitgevoerd kan Studio Picaflor de uitvoering van nieuwe delen opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van het eerdere deel per e-mail heeft goedgekeurd.

4.6 Als door Studio Picaflor werkzaamheden op locatie dient te verrichten zorgt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. Dit geldt ook voor werkzaamheden van eventueel ingehuurde derden.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Studio Picaflor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het nodig is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. Studio Picaflor zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

5.4 Als een vast bedrag is overeengekomen zal Studio Picaflor daarbij aangeven in hoeverre dit zorgt voor extra kosten.

5.5 In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden onder controle van Studio Picaflor.

6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen Studio Picaflor en een opdrachtgever wordt aangegaan op projectbasis, er is geen sprake van een dienstverband.

6.2 Is binnen de looptijd voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken, dan is dit nooit een definitieve termijn. Te laat aanleveren van de voor het het project noodzakelijke informatie of verstrekken van toegang tot systemen maar ook alsmede aanpassingen aan de overeenkomst betekenen bijna altijd vertraging. Hierdoor kan dus de opleverdatum veranderen. De opdrachtgever dient Studio Picaflor daarom altijd per e-mail in gebreke te stellen.

6.3 Opdrachten op basis van het gebruik van strippenkaarten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen opgepakt. Deze periode gaat in op het moment dat Studio Picaflor beschikt over alle benodigde informatie

7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Studio Picaflor. Dit betreft de tarieven geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5 Als een vast bedrag of uurtarief is overeengekomen, dan behoudt opdrachtnemer het recht tot verhoging van dit bedrag of tarief. Opdrachtgever kan in zo’n geval per e-mail verzoeken de overeenkomst te ontbinden.

7.6 Als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Studio Picaflor, dat in redelijkheid niet van Studio Picaflor mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium mag Studio Picaflor extra kosten in rekening brengen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Studio Picaflor zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8 Betaling

8.1 Betaling van andere diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering € 7,50, tweede herinnering € 15,00, derde en laatste herinnering € 25,00. Mocht ook daarna geen betaling zijn ontvangen dan heeft Studio Picaflor recht de vordering uit handen te geven. Zie ook artikel 10.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Studio Picaflor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten. Vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer mag, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren als opdrachtgever een andere volgorde aanwijst. Opdrachtnemer mag een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren als niet gelijk opengevallen en lopende rente en kosten worden voldaan.

9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Studio Picaflor geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Studio Picaflor totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Studio Picaflor gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Studio Picaflor zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden. Het betreft hier brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Indien gevraagd overlegt opdrachtgever een kopie van de polis van deze verzekering aan opdrachtnemer.

9.5 Door Studio Picaflor geleverde zaken, die krachtens het onder 9.1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat Studio Picaflor zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Studio Picaflor of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Picaflor zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

10 Incassokosten

10.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

10.2 Indien Studio Picaflor hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

11 Onderzoek, reclames

11.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Studio Picaflor per e-mail te worden gemeld. Dit kan binnen 8 dagen na ontdekking of uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Studio Picaflor de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden maakt opdrachtgever dit schriftelijk of e-mail kenbaar.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 16.

12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde per e-mail opzeggen.

12.2 Indien de overeenkomst na het aangaan van de overeenkomst maar voor oplevering wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie. Dit laatste geldt niet als er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is echter gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal zij in overleg de nog te verrichten werkzaamheden overdragen aan derden. Dit echter alleen als er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die niet opdrachtgever toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de overdracht van werkzaamheden voor Studio Picaflor extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

13 Opschorting en ontbinding

13.1 Studio Picaflor is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst, als opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. Indien deze goede grond bestaat is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever niet (voldoende) voldoet aan een gevraagde zekerheidstelling bij aan gaan van de overeenkomst.

13.2 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te (laten) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken. Dit geldt tevens als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht dat instandhouding gerechtvaardigd is.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Picaflor op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Studio Picaflor de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Studio Picaflor behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Studio Picaflor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 Indien Studio Picaflor aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Studio Picaflor in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.3 In afwijking van hetgeen onder 14.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde gedeelte van het honorarium.

14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Dit voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • Eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Picaflor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Studio Picaflor toegerekend kunnen worden
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5 Studio Picaflor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Picaflor of zijn ondergeschikten.

15 Vrijwaringen

15.1 De opdrachtgever vrijwaart Studio Picaflor voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

15.2 Opdrachtgever garandeert dat aan opdrachtnemer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

16 Risico-overgang

16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

17 Overmacht

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop Studio Picaflor geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Studio Picaflor niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

17.3 Studio Picaflor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt Studio Picaflor zijn verplichtingen had moeten nakomen.

17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Beide partijen hebben op zo’n moment geen recht op vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5 Als opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Picaflor gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

18.2 Als Studio Picaflor op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Daarnaast is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Studio Picaflor de rechten en bevoegdheden op de Online Visibilty Scan en cursus materiaal op grond van de Auteurswet.

19.2 De rechten op een voor opdrachtgever ontwikkelde online aanwezigheid komen gaan op opdrachtgever over nadat deze geaccepteerd en betaald zijn. Opdrachtnemer behoudt echter het recht deze voor haar eigen promotie te gebruiken.

19.3 Opdrachtnemer heeft het recht door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Vertrouwelijke informatie van opdrachtgever zal door opdrachtnemer nooit met derden worden gedeeld.

20 Voorbeelden

20.1 Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt. Uitzondering: alleen als uitdrukkelijk is overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

21 Geschillen

21.1 Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22 Toepasselijk recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen Studio Picaflor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

23 Wijziging en uitleg van deze Algemene Voorwaarden

23.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op en geldig vanaf 1 maart 2018